КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите гости. Информацията се събира непосредствено от гостите ни и по-специално засяга вашето  име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон), както и видеообраз, доколкото на определени места на територията на комплекса се осъществява дейност по видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци. На последно място за изпълнение на задълженията, възниквапи по закон за Еф ем джи Рентал събираме следните категории ваши данни: ЕГН/ЛНЧ, имена, дата на раждане, пол, гражданство ,номер, валидност и държава-издател на личен документ за самоличност.

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

Основната причина да събираме вашите лични данни е за да можем да ви идентифицираме и да осигурим изпълнението на поети ангажименти към вас, свързани с резервацията и престоя ви на територията на Хотела, както и при подаване на жалба или оплакване във връзка с услугите ни, за да осигурим вашата сигурност, както и сигурността на нашите служители и на хотелското оборудване. В случай, че изявите съгласие, вашите данни ще бъдат използвани и за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни. Еф ем джи Рентал ЕООД обработва ваши данни и за да изпълни възникващите по силата на националното законодателстно задължения, включително, но не само, Законът за туризма.

Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, хотелското оборудване в него и служителите си, както и вашата собствена сигурност. Същото се извършва само на общодостъпните места, означени със съответните знаци. За да осигурим в максимална степен вашето спокойствие Ви информираме, че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в тоалетните помещения и залите за почивка и отдих.

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности. Съгласието си може да предоставите като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие. 

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, свързани с престоя Ви на територията на Комплекса, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото, и при всички случаи за не повече от три години. Видеозаписите в Хотела се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото, но при всички случаи не повече от месец след като сте освободили Хотела, освен ако закон или подзаконов акт не изисква друго. Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

ü  право на достъпи информация относно обработването на вашите данни;

ü  право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;

ü  право да оттеглите съгласието сиза обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;

ü  право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;

ü  право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;

ü  правода поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.

ü  право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

o   компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;

o   при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

ü  лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по факс – 029153525;

ü  на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;

ü  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

За въпроси и актуална информация относно обработването на вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.   Декларирам, че при настаняването си в Хотела прочетох текста на настоящето Известието за поверителност относно обрабоването на личните ми данни.          Давам съгласието си предоставените от мен  данни да бъдат обработвани за да бъда информиран по имейл, чрез обаждане и/или СМС за нови продукти, промоции, томболи и т.н. Съгласието ми не е обвързано с участието в кампанията и може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл до ka04aspen@gmail.com